Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz

Najbardziej uciążliwym problemem dla właścicieli jest pojawienie się wilgoci i przecieków w piwnicy. Wraz z utrzymującym się zawilgoceniem ścian i posadzek pojawia się zagrzybienie niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców. Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz – o czym warto wiedzieć?

Zawilgocenia ścian widoczne w postaci w plam na tynku występują najczęściej na skutek przesiąków wody gruntowej lub opadowej przez nieszczelne spoiny  bloczków betonowych lub w przypadku starszych budynków przez ściany ceglane. Zaprawa wypełniająca spoiny jest mniej trwała od bloczków betonowych czy cegły i najszybciej ulega degradacji. Mogą także wystąpić zawilgocenia tynków pasem szerokości nawet kilkudziesięciu centymetrów nad posadzką  spowodowane podsiąkaniem wody z nieszczelnego połączenia ściany fundamentowej z ławą fundamentową.

W przypadku ścian betonowych wilgoć i przesiąki mogą pojawić się przez niewidoczne wady betonu  – mikro-spękania, raki . Ponadto, należy pamiętać, że beton w swojej strukturze jest z natury porowaty, posiada system porów i kapilar , które są podatne na  działanie wody.

Zewnętrzna hydroizolacja powłokowa – nieszczelności

Jeśli zewnętrzna hydroizolacja powłokowa jest nieszczelna, posiada uszkodzenia mechaniczne, uległa zestarzeniu i degradacji – wtedy woda i wilgoć z gruntu mogą swobodnie penetrować do wewnątrz budynku.

Podobnie jest w przypadku przesiąków przez posadzki w piwnicach.  Najczęściej występujący układ fundamentów w postaci ław fundamentowych  i posadzki wykonanej nad nimi bez uszczelnień połączeń między posadzką i ławami oraz posadzką i ścianami , słabym i niezawibrowanym betonem posadzki, stanowi niewystarczającą barierę dla wody szczególnie wtedy gdy budynek jest posadowiony w gruntach nieprzepuszczalnych lub gdy występuje wysoki poziom wód gruntowych.

Co zrobić wtedy, by zapewnić właściwą i skuteczną hydroizolację piwnicy ?

Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz

Ściany – tynk w miejscach zawilgoceń skuć  całkowicie i odsłonić strukturę ściany . Jeśli widoczne są zawilgocenia  lub przesiąki przez spoiny należy te miejsca także je odkuć. Miejsca po odkuciu dokładnie oczyścić z kurzu i luźnych cząstek, zmyć dokładnie  czystą wodą. Spoiny wypełnić Xypex Patch’n Plug – produktem do tamowania wycieków i uszczelnień liniowych. Miejsca skutych tynków uzupełnić tynkiem wodoszczelnym.  Taki tynk można uzyskać dodając do gotowego tynku cementowego domieszkę uszczelniającą Xypex Admix C-1000 NF w ilości ok. 5 kg/m3 zaprawy cementowej. Koszt domieszki do betonu to rząd kilku złotych na 1 m2 a zapewnia skuteczną barierę przed przenikaniem wody i wilgoci  do wewnątrz. Można także zastosować  gotowy tynk wodoszczelny np. Waterfix XP TH.

Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz a posadzki

Przede wszystkim należy doszczelnić styk posadzki ze ścianami fundamentowymi. Można to wykonać za pomocą Xypex Patch’n Plug układanego w wykutej bruździe na tym styku. Jeśli beton posadzki ma grubość powyżej 10 cm, jest klasy minimum B20,  nie ma widocznych dużych obszarów zawilgoceń,  posadzkę taką można doszczelnić za pomocą Xypex Concentrate w ilości  1 kg/m2. Xypex wniknie w strukturę betonu i doszczelni go poprzez krystalizację wewnątrz na całej grubości.

Jeśli posadzka jest zdegradowana, grubości poniżej 10 cm i ze słabego betonu (czasem może być to beton klasy B10), najlepiej ją skuć i wykonać nową z betonu klasy minimum B25, zazbrojoną siatką stalową. Można też na istniejącą posadzkę wykonać nadlewkę grubości najlepiej 15 cm z betonu jak wyżej. Do  betonu dodać domieszkę uszczelniającą Xypex Admix C-1000 NF, standardowo w ilości 3 kg/m3 mieszanki betonowej. Koszt domieszki to rząd ok. 20 -30 zł/m2 a daje  skuteczną  i trwałą hydroizolację posadzki.

Wszystkie produkty Xypex są nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska, posiadają atest PZH. Są proste w stosowaniu wiele napraw przecieków można wykonać samemu, bez zatrudniania ekip roboczych.

Wszystkie wymienione produkty dostępne są w Krystal-Bet Sp. z o.o. – wyłącznego dystrybutora na terenie Polski.  Krystal-Bet służy pomocą przy doborze produktów, pełnym doradztwem technicznym. Oferujemy także wykonawstwo robót oraz nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami.

Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz – jak postępować, kiedy mamy już wilgoć w piwnicy lub pojawiają się przecieki wody ?

Wadliwa izolacja piwnicy lub jej brak skutkuje pojawieniem się wilgoci , przesiąków wody a w skrajnych przypadkach nawet intensywnymi przeciekami wody do piwnicy. Jeśli nasz dom jest posadowiony w terenie o niekorzystnym układzie gruntowo-wodnym ( wysoki poziom wód gruntowych, zastoiska wody, podziemne wody płynące, grunty nieprzepuszczalne z jednoczesnym brakiem drenażu opaskowego wokół budynku) to problem staje się poważny i bardzo uciążliwy dla mieszkańców.

 W jakich miejscach pojawiają się najczęściej przecieki ?

Jeśli ściany fundamentowe są wykonane z bloczków betonowych to newralgicznymi miejscami są spoiny pomiędzy bloczkami oraz styk bloczków z ławami fundamentowymi i posadzką. Wysokość zawilgocenia ścian wskazuje  zwykle  poziom występowania  wód gruntowych za ścianą.

Jeśli budynek nie jest posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej, a wciąż nadal jest popularny układ fundamentów  w postaci ław fundamentowych , betonu podkładowego między nimi a następnie betonowej posadzki grubości poniżej 10 cm wykonanej raczej ze słabego i niezawibrowanego  betonu, to przesiąki lub wilgoć pojawiają się zwykle na styku posadzki ze ścianami lub przez samą posadzkę na przykład na skutek zarysowań lub raków w betonie.

Jaką izolację piwnicy wykonać od wewnątrz?

Proponujemy zastosowanie technologii i produktów XYPEX, które stanowią system hydroizolacji  strukturalnej wewnątrz masy betonów i zapraw poprzez krystalizację. Wszystkie produkty Xypex są nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska, posiadają atest PZH. Są proste w stosowaniu, wiele napraw przecieków można wykonać samemu, bez zatrudniania ekip roboczych.

Jak usunąć zawilgocenia i przecieki w piwnicy ?

Ściany – jeśli są otynkowane, tynk w miejscach zawilgoceń należy odkuć  całkowicie i odsłonić strukturę ściany . Jeśli występują zawilgocenia i przesiąki przez spoiny należy spoiny w tych miejscach odkuć. Następnie dokładnie oczyścić z kurzu i luźnych elementów, zmyć dokładnie  czystą wodą. Spoiny wypełnić Xypex Patch’n Plug, który służy do tamowania wycieków i wykonania uszczelnień liniowych. Skute tynki uzupełnić tynkiem wodoszczelnym. Najlepiej takim tynk wykonać dodając do gotowej zaprawy cementowej domieszkę uszczelniającą Xypex Admix C-1000 NF w ilości  5 – 6 kg/m3 zaprawy cementowej. Dodanie Xypex Admix C-1000 NF  to koszt kilku złotych na 1 m2 a gwarantuje skuteczną barierę przed przenikaniem wody i wilgoci  do wewnątrz piwnicy.

Posadzki –  w pierwszym rzędzie należy doszczelnić  styk posadzki ze ścianami fundamentowymi. Można to wykonać za pomocą Xypex Patch’n Plug. Jeśli beton posadzki jest  grubości ponad 10 cm, nie występują  duże rysy ,  posadzkę taką można doszczelnić powierzchniowo za pomocą Xypex Concentrate w ilości  1 kg/m2. Xypex wnika w masę betonu i doszczelnia go wewnątrz na całej grubości.

Jeśli posadzka jest słabej jakości, porysowana i występują przecieki, najlepiej   wykonać na niej nadlewkę grubości przynajmniej 10 cm z betonu klasy minimum B20 z dodatkiem domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF. Standardowe dozowanie domieszki uszczelniającej wynosi 2 –  3 kg/m3 mieszanki betonowej. Koszt domieszki to rząd ok. 20 -30 zł/m2 a zapewnia  skuteczną  i trwałą izolację posadzki.

Krystal-Bet służy pomocą przy doborze produktów, pełnym doradztwem technicznym w tym w zakresie zaprojektowania izolacji piwnicy.  Oferujemy także wykonawstwo robót oraz nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami izolacyjnymi.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl