Na skróty

Pytania ogólne

Co czyni Xypex unikalnym?

Xypex staje się integralną częścią masy betonowej. Tradycyjne izolacje powłokowe, bazując na przyczepności do powierzchni betonowych, podlegają procesom degradacji spowodowanym działaniem agresywnych środowisk, ciśnienia hydrostatycznego, korozji chemicznej, przebiciem, rozwarstwieniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Technologia Xypex została opracowana by wyeliminować te właśnie problemy. Formuła Xypex opiera się na cechach fizycznych betonu – fakcie, że beton z natury jest porowaty i chemiczny. Wykorzystując wilgoć jako katalizator, substancje chemiczne zawarte w produktach Xypex reagują z produktami ubocznymi hydratacji cementu i tworzą nierozpuszczalne struktury krystaliczne w porach, pustkach i kapilarach betonu. Działając w ten sposób wewnątrz masy betonowej, Xypex czyni strukturę betonu nieprzepuszczalną dla wody i innych cieczy z każdego kierunku. Eliminuje to tradycyjne problemy związane z izolacjami powłokowymi, a z rezultacie poprawia jakość i trwałość betonu.

Co to jest Xypex?

Xypex jest unikalnym, chemicznym sposobem (środkiem i metodą) niezwykle skutecznego i trwałego uszczelniania betonu i zabezpieczania go przed negatywnym oddziaływaniem wody i innych płynów, w tym również substancji o dużej agresywności chemicznej. Główną i najbardziej wyróżniającą cechą jest jego unikalna zdolność tworzenia nierozpuszczalnych formacji krystalicznych głęboko w porach i kapilarach betonu – rusztu krystalicznego, który trwale zabezpiecza beton przed wnikaniem wody i innych płynów z dowolnego kierunku. Produkty krystalizujące Xypex są mieszankami suchych proszków. Składają się z cementu portlandzkiego, drobnoziarnistego piasku krzemionkowego i wielu aktywnych firmowych substancji chemicznych. Wynalazcą i producentem jest firma XYPEX Chemical Corporation z Kanady, która posiada wszelkie zastrzeżone prawa odnośnie produkcji i zbytu na całym świecie.

Jak trwały jest Xypex?

Zastosowanie Xypex, przeciwnie do większości innych systemów izolacji, powoduje, że staje się on integralną częścią betonu. Jego unikalna zdolność do tworzenia i rozrostu dendrytycznych struktur krystalicznych nie zanika w normalnych warunkach, a proces krystalizacji uaktywnia się w obecności wody.

Jakie są typowe zastosowania Xypex?

Xypex jest zalecany do uszczelniania: zbiorników, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, pomieszczeń podziemnych, budowli hydrotechnicznych, fundamentów, tuneli i systemów metra, infrastruktury podziemnej, basenów, budowli parkingowych, studni i rurociągów betonowych.

Czy Xypex może być stosowany przy ekstremalnym ciśnieniu hydrostatycznym?

Jak najbardziej. Ponieważ Xypex nie jest zależny od adhezji do powierzchni betonowych i, wręcz przeciwnie, staje się integralną częścią masy betonowej, jest odporny na wysokie ciśnienie hydrostatyczne z każdej strony (negatywnej i pozytywnej) betonu. Niezależne laboratorium badawcze przeprowadziło testy wodoszczelności środka Xypex zgodnie ze Specyfikacją U.S. Army Corps of Engineers CRD C-48-73. Wyniki pokazały, że próbki pokryte Xypex-em (płytki z betonu porowatego grub. 50 mm) nie dały przecieku przy ciśnieniu co najmniej 123,4 m słupa wody (1,2 MPa), co było granicą aparatury testującej.

Czy Xypex zabezpiecza stal zbrojeniową?

Tak. Poprzez uniemożliwienie wnikania wody, wody morskiej, ścieków i większości substancji chemicznych, Xypex zabezpiecza stal zbrojeniową przed korozją i utlenianiem.

Czy Xypex zabezpiecza beton przed procesami zamarzania i rozmarzania?

Tak. Poprzez blokowanie wnikania wody Xypex pomaga zabezpieczać beton przed uszkodzeniami spowodowanymi powtarzalnymi cyklami zamarzania i rozmarzania.

Czy Xypex ma niekorzystny wpływ na beton?

Nie. Struktury krystaliczne Xypex stają się integralną częścią betonu i nie mają negatywnego wpływu na parametry betonu. Wręcz przeciwnie, testy przeprowadzone w niezależnych laboratoriach pokazały, że w większości przypadków Xypex poprawia wytrzymałość betonu.

Czy Xypex jest toksyczny?

Nie. Xypex nie zawiera lotnych nośników organicznych (VOC) i może być stosowany bezpiecznie w pomieszczeniach zamkniętych. Xypex jest dopuszczony do stałego kontaktu z wodą pitną i artykułami żywnościowymi przez takie instytuty jak:

 • NSF International, USA
 • Swiss Federal Department od Health, Szwajcaria
 • Japan Food Research Laboratories, Japonia
 • United Kingdom (SWI) Drinking Water Inspectorate, Wielka Brytania
 • Australian Water Quality Centre, Australia
 • Singapore Institute of Standards and Industrial Research, Singapur
 • France Research Centre for Control of Water, Francja
 • Czech Republic Heath Institute & Centre for Drinking Water, Republika Czeska
 • Państwowy Zakład Higieny w Polsce

W jakich formach technologia Xypex jest dostępna?

 • Jako system aplikacji powłokowej (Xypex Concentrate i Xypex Modified) dla nowych i istniejących konstrukcji,
 • Jako dodatek do betonu (Xypex Admix C-series, w tym C-1000NF, C-500 NF) dodawany bezpośrednio do mieszanki betonowej (na węźle betoniarskim lub do betonowozu),
 • Jako suchy proszek (Xypex Concentrate, Xypex Concentrate DS-1, DS-2) na świeże poziome powierzchnie betonowe w trakcie betonowania lub bezpośrednio po jego zakończeniu

Te trzy opcje są atutem w procesach inżyniersko-budowlanych oraz dopasowują się elastycznie do harmonogramów na budowach.

Czym aplikacja powłokowa Xypex różni się od innych powłok cementowych?

Większość powłok cementowych stanowi po prostu obróbkę powierzchni i jest całkowicie uzależniona od przyczepności do betonu. Tego rodzaju powłoki zazwyczaj zawierają modyfikowany lateks, który czyni je mniej przepuszczalnymi i daje lepszą przyczepność do powierzchni. Stanowią one jedynie formę obróbki powierzchniowej. Ich wadą jest m. in. ograniczenie „oddychania” betonu. Nie budują struktur krystalicznych wewnątrz betonu, wbrew temu co jest czasem prezentowane, i nie są efektywne w przypadku ciśnienia hydrostatycznego.

Czy Xypex jest stosowany do zabezpieczenia przeciwwodnego rys, wadliwych styków i innych defektów betonu?

Tak. Xypex posiada specjalny system napraw, który wykorzystuje swoją unikalną technologię krystalizacji do blokowania przecieków przez rysy, wadliwe styki i inne wady betonu np. raki i niedowibrowania. W przypadku dylatacji i rys „pracujących” zaleca się stosowanie uszczelnień elastycznych.

Aplikacja powierzchniowa

Czy Xypex można nałożyć na negatywną stronę konstrukcji?

Tak, nawet w przypadku aplikacji powierzchniowej działanie Xypex-u nie jest uzależnione od przyczepności do powierzchni. Aktywne składniki Xypex-u migrują w system kapilarny betonu i stają się integralną częścią masy betonowej. Xypex może być zatem nakładany od strony pozytywnej (napór wody) i od strony negatywnej konstrukcji, nawet w przypadku wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.

Co ma pierwszeństwo przy wyborze pozytywnej lub negatywnej strony konstrukcji do aplikacji Xypex?

Ogólnie zaleca się, aby Xypex był aplikowany po stronie pozytywnej (tj. tam, gdzie jest napór wody), jeśli jest ona dostępna, ponieważ zapewni to maksymalną skuteczność. Dlatego w przypadku nowych konstrukcji Xypex jest stosowany po stronie pozytywnej. Jeśli jednak strona pozytywna jest niedostępna, np. podczas budowy tuneli lub naprawy istniejących konstrukcji, Xypex jest stosowany po stronie negatywnej konstrukcji.

Czy Xypex można nakładać gdy beton jest wilgotny?

Tak, beton musi być „świeży” lub wilgotny (nawilżony) podczas nakładania zaczynu Xypex-u, ponieważ Xypex potrzebuje wilgoci do wzrostu kryształów w betonie. Wilgotność betonu jest również niezbędna do zapewnienia właściwej przyczepności Xypex do podłoża.

Czy Xypex można stosować na podłożach innych niż beton?

Xypex jest w pełni kompatybilny ze składem chemicznym betonu, niezależnie od tego, czy jest to beton wylewany, beton prefabrykowany czy beton natryskowy. Nie można go jednak nakładać na kamień wapienny, cegły, drewno, metale, asfalt lub inne materiały nie betonowe.

Jak głęboko formacje krystaliczne Xypex wnikną w strukturę betonu?

Reakcje chemiczne zachodzą najpierw na powierzchni betonu i w bezpośrednim jej sąsiedztwie a następnie stopniowo wnikają w głąb struktury betonu. Na stopień i głębokość krystalizacji wewnątrz betonu mają wpływ różne czynniki, w tym: ilość warstw Xypex, skład betonu, porowatość, zawartość cementu, stopień działania wody, obecność wilgoci i temperatura. Niezależne badania wykazały głębokość krystalizacji 30 cm w betonie lanym. Próbka testowa została pokryta Xypex-em od góry i pozostawiona w warunkach otoczenia na okres 12 miesięcy.

Wzrost kryształów Xypex-u badano również na porowatym betonie z lat 20-tych XX wieku i nawet w tak starej konstrukcji testy wykazały wzrost struktury krystalicznej na głębokości co najmniej 30 cm.

Jak odporny jest Xypex na agresywne chemikalia?

Niezależne testy przeprowadzone zgodnie z ASTM C 267-77 „Odporność chemiczna zapraw” wykazały, że na Xypex nie ma wpływu szeroka gama agresywnych chemikaliów, w tym słabe roztwory kwasów, rozpuszczalników, chlorków i substancji żrących. Ogólnie rzecz biorąc, Xypex chroni konstrukcje przed chemikaliami w zakresie pH od 3,0 do 11,0 przy stałym kontakcie i w zakresie pH od 2,0 do 12,0 przy kontakcie okresowym.

Jaki wpływ na Xypex ma temperatura, wilgotność powietrza, promieniowanie UV i utlenianie?

Przy prawidłowym zastosowaniu Xypex jest w 100% skuteczny w stałej temperaturze od -32°C do 130°C i okresowym wystąpieniu temperatury od -185°C do 1530°C. Wilgotność, promieniowanie UV i utlenianie nie mają wpływu na Xypex.

Jak wygląda Xypex po aplikacji?

Jest to szara powierzchnia cementowa. Możliwe jest również zastosowanie Xypex-u w kolorze białym.

Czy możliwe jest nakładanie na Xypex farb lub innych materiałów wykończeniowych?

Tak. W większości przypadków bez problemu można nakładać farby, powłoki epoksydowe, tynki cementowe i gipsowe. Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu Xypex z innymi materiałami wykończeniowymi udzieli przedstawiciel KRYSTAL-BET.

Czym różni się Xypex naniesiony powierzchniowo od innych powłok cementowych?

Większość powłok cementowych działa tylko na powierzchnię betonu i jest całkowicie uzależniona od utrzymania przyczepności do betonu. Powłoki te zazwyczaj zawierają modyfikator lateksowy jako spoiwo dla lepszej przyczepności do powierzchni, dzięki czemu powłoka jest mniej oddychająca. Jest to zatem tylko obróbka powierzchni betonu, która ponadto ogranicza oddychanie betonu, nie tworzy kryształów wewnątrz samego betonu (w przeciwieństwie do tego, jak się to czasami przedstawia) i nie jest skuteczna, gdy jest stosowana w przypadku ciśnienia hydrostatycznego.

Jakie są zalety Xypex-u w stosunku do membran?

Dzięki krystalizacji zastosowanie Xypex-u ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi izolacjami powłokowymi:

 • Xypex nie wymaga suchej powierzchni; wręcz przeciwnie, konieczne jest, aby powierzchnia była mokra.
 • Xypex nie wymaga układania przy suchej pogodzie.
 • Xypex nie wymaga kosztownego wyrównywania i gruntowania powierzchni przed nałożeniem.
 • Xypex-u nie można przebić ani rozerwać.
 • Nie ma konieczności zabezpieczania Xypex-u podczas zasypywania lub montażu zbrojenia.
 • Xypex można nakładać z obu stron konstrukcji betonowej – od strony negatywnej i pozytywnej.
 • Xypex nie wymaga klejenia, wykonywania zakładów, wykańczania złączy, narożników, krawędzi i styków.
 • Xypex jest tańszy niż większość innych izolacji.

Domieszki do betonu

Jaka jest różnica między poszczególnymi domieszkami z serii Xypex Admix C-series?

Produkty Xypex Admix C-series zostały opracowane dla różnych warunków projektowych i temperaturowych. Na przykład Xypex Admix C-500 ma minimalny lub żaden wpływ na czas wiązania. Xypex Admix C-1000 jest przeznaczony do typowych betonów na bazie cementu portlandzkiego lub hutniczego, dla których odpowiedni jest normalny lub nieco wydłużony czas wiązania. Xypex Admix C-2000 jest przeznaczony do projektów, w których wymagany jest wydłużony czas wiązania ze względu na wysoką temperaturę otoczenia.

Kiedy Xypex Admix jest dodawany do betonu?

Xypex Admix jest dodawany do mieszanki betonowej w momencie dozowania składników. W której kolejności należy go dodać zależy od sposobu dozowania składników na węźle betoniarskim oraz od tego, czy dodaje się go bezpośrednio na węźle do mieszalnika czy do betonowozu, czy stosuje się go w zakładach prefabrykacji.

Jaka jest zalecane dozowanie domieszki Xypex Admix?

Xypex Admix dodawany jest do mieszanki betonowej w dawce od 1 do 3% wagowo do ilości cementu w 1m³ betonu. Jeśli stosuje się Xypex Admix NF, dawka mieści się w zakresie 0,5 – 1,5%. Aby uzyskać pomoc w ustaleniu właściwej dawki domieszki dla konkretnego projektu prosimy o kontakt z przedstawicielem technicznym KRYSTAL-BET.

Czy Xypex Admix jest również dostępny w samorozpuszczalnych torebkach?

Tak, jest dostępny w Ameryce Północnej, Australii, Azji Południowo-Wschodniej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Rozpuszczalne worki to wygodna, łatwa i bezpyłowa metoda dodawania Xypex Admix do mieszanek betonowych. Są one standardowo dostarczane w optymalnym rozmiarze dla konkretnego projektu.

Czy można stosować Xypex w betonie zawierającym inne dodatki, takie jak plastyfikatory lub napowietrzacze?

Tak. Xypex Admix jest z powodzeniem stosowany w mieszankach betonowych zawierających różne inne dodatki. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie Xypex Admix w betonie z domieszkami opóźniającymi wiązanie w zalecanych dawkach może dodatkowo wydłużyć czas wiązania betonu. Przedstawiciel KRYSTAL-BET doradzi, jakiego rodzaju domieszki Xypex Admix należy zastosować i w jakiej dawce.

Jak dodatek Xypex Admix wpływa na czas wiązania betonu i wytrzymałość na ściskanie?

Na czas wiązania betonu mają wpływ właściwości chemiczne i fizyczne jego składników, temperatura mieszanki betonowej i warunki atmosferyczne podczas jej układania. Xypex Admix może wpłynąć na wydłużenie czasu wiązania. Ewentualne przedłużenie czasu wiązania jest uzależnione od rodzaju zastosowanej receptury betonu oraz ilości Xypex Admix-u. Beton zawierający Xypex Admix ma standardowo wyższą wytrzymałość w porównaniu z próbkami referencyjnymi.

Czy istnieją jakieś ograniczenia, które mają wpływ na skuteczność Xypex Admix?

Stosowanie Xypex Admix wymaga minimalnej zawartości 10% ilości cementu w mieszance betonowej. Oczywiście optymalna skuteczność zależy od wielu czynników, takich jak grubość betonu, zawartość cementu portlandzkiego i/lub hutniczego, wystarczająca ilość zbrojenia, jakość procesów betonowania, wykonanie stosownego uszczelniania styków, przerw roboczych, dylatacji.

Xypex powinien być stosowany do betonów o grubości minimum 5 cm i klasie C20/25.

Metoda Dry-Shake

Kiedy stosuje się Xypex w postaci do zacierania – Xypex Concentrate DS-1?

Materiał Xypex w postaci do zacierania został specjalnie opracowany do stosowania w nowo budowanych poziomych płytach betonowych. Proszek Xypex jest wprowadzany na powierzchnię świeżo wylanego betonu, składniki aktywne Xypex wykorzystują wodę zarobową i wilgoć w betonie do tworzenia formacji krystalicznych na całej grubości płyty.

Jakie są korzyści ze stosowania Xypex w formie zacierania?

Materiał Xypex staje się integralną częścią powierzchni betonu, dzięki czemu eliminowane są problemy typowe dla powłok (np. łuszczenie się, łuszczenie, pylenie, oddzielanie się warstw). Jest to szczególnie ważne w przypadku płyt, które muszą mieć powierzchnię odporną na duże obciążenia spowodowane ruchem lub ścieraniem. Metoda Dry-Shake może również obniżyć koszty, zwłaszcza w przypadku dużych projektów, ponieważ zmniejsza koszty materiałów i robocizny oraz pomaga przyspieszyć harmonogram budowy.

Xypex DS-1 zapewnia podstawową odporność na ścieranie powierzchni płyty. W razie potrzeby możliwe jest dostarczenie odmiany Xypex Concentrate DS-2 o maksymalnym poziomie odporności na ścieranie.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl