Realizacje Xypex w Polsce

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce wykonuje się setki realizacji rocznie z zastosowaniem technologii XYPEX we wszystkich możliwych typach i rozmiarach konstrukcji. XYPEX został wykorzystany i jest nadal stosowany m.in. do wykonania uszczelnień na stacjach i tunelach metra w Warszawie, zabezpieczeń przed agresją chemiczną i doszczelnienia zbiorników w oczyszczalniach ścieków w tym np. Czajka w Warszawie, w stacjach uzdatniania wody np. w Brzegu k/Opola, uszczelnień zbiorników p.poż., retencyjnych, na wodę pitną, hydroizolacji fundamentów apartamentowców, zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych a także uszczelnień fundamentów i piwnic budynków jednorodzinnych, hydroizolacji fundamentów budynków biurowych, uszczelnień i renowacji budowli hydrotechnicznych np. śluzy Rędzin we Wrocławiu, kolektorów, przepompowni, szamb, oczek wodnych, wylęgarni ryb itp.

Poniżej można zobaczyć wybór wdrożonych aplikacji XYPEX w Polsce.

Zespół mieszkaniowo-usługowy BRABANK II etap, Gdańsk

Do wykonania izolacji przeciwwodnych płyt i ścian fundamentowych o powierzchni 7800 m² zastosowano domieszkę uszczelniającą do betonu Xypex Admix C-1000 NF.

Oczyszczalnia ścieków, Chorzele

Technologia Xypex została zastosowana do wykonania zabezpieczeń przed agresją chemiczną reaktorów biologicznych o powierzchni 5600 m².

Stacja Metra Bródno, Warszawa

Do uszczelnienia betonów płyty dennej w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych zastosowano domieszkę uszczelniającą Xypex Admix C-1000 NF w ilości 10000 kg.

Pompownie, wentylatornie i kanały metra przy stacjach Bródno, Kondratowicza i Zacisze, Warszawa

Do uszczelnienia przeciwwodnego w/w infrastruktury podziemnej zastosowano produkty Xypex Concentrate, Xypex Modified i Xypex Patch’n Plug. Ogółem wbudowano 5500 kg Xypex-u.

Inwestycja Gdańska I i II etap, Gdańsk

Jako hydroizolację ścian, płyt fundamentowych i zbiorników zastosowano domieszkę uszczelniającą do betonu Xypex Admix C-1000 NF. Razem wbudowano12000 kg produktu Xypex.

Oczyszczalnia ścieków, Kiełczewo

Technologia Xypex została zastosowana do wykonania zabezpieczeń przed agresją chemiczną zbiorników: osadników wstępnych, reaktorów biologicznych, osadników wtórnych, pompowni, zbiorników WKF. Ogółem wbudowano 5500 kg produktów Xypex Concentrate i Xypex Modified.

Zespół budynków apartamentowych Wyspa Solna, Kołobrzeg

Do uszczelnienia płyty dennej o powierzchni 3300 m² zastosowano domieszkę do betonu Xypex Admix C-1000 NF. Styk płyta fundamentowa/ ściana szczelinowa został doszczelniony za pomocą Xypex Concentrate.

Oczyszczalnia ścieków, Kosów Lacki

Do hydroizolacji i zabezpieczenia przed agresją chemiczną zostały użyte produkty Xypex Admix C-1000 NF, Xypex Concentrate i Xypex Modified. Razem wbudowano 1300 kg domieszki Xypex Admix C-1000 NF oraz 1850 kg pozostałych produktów Xypex.

Budynki apartamentowe z usługami przy ul. Franciszkańskiej, Oboźnej, Czerniakowskiej i Grębałowskiej, Warszawa

Jako hydroizolację ścian i płyt fundamentowych zastosowano technologię Xypex. Ogółem wbudowano 8000 kg Xypex-u.

„Mangalia” budynek biurowy, Warszawa

Jako hydroizolację płyty fundamentowej o powierzchni 3000 m² zastosowano domieszkę uszczelniającą do betonu Xypex Admix C-1000 NF. Do doszczelnienia styku płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową zastosowano Xypex Concentrate.

Stacje, tunele i komory odstawcze metra, Warszawa

Materiały Xypex zostały z powodzeniem wykorzystane do wykonania uszczelnień płyt dennych i stropowych na stacjach metra warszawskiego : „Ratusz”, „Marymont”, „Słodowiec”, „Młociny”, komór torów odstawczych przy stacjach „Ratusz”, „Dworzec Gdański”, „Młociny”, płyt stropowych tuneli oraz stacji „Stare Bielany”, „Wawrzyszew”, płyty dennej tunelu przy stacji „Słodowiec” oraz do uszczelnienia licznych wentylatorni.

Ogółem, do wykonania hydroizolacji w technologii Xypex, wbudowano około 110 ton produktów Xypex ConcentrateXypex Modified.

Budynek biurowy „North Gate” przy ul. Bonifraterskiej, Warszawa

Technologia Xypex została zastosowana do uszczelnienia płyty dennej oraz zbiorników przeciwpożarowych. Wbudowano ponad 3000 kg Xypex-u.

Zespół mieszkalno-usługowy „MURANO” przy ul. Inflanckiej, Warszawa

Na I i II etapie budowy Xypex został zastosowany do izolacji przeciwwodnej fundamentów. W technologii Xypex uszczelniono razem 15300 m² powierzchni.

Obiekt PSE, Konstancin k/Warszawy

Materiały Xypex zostały zastosowane do wykonania uszczelnień zbiorników p.poż. i na wodę pitną. Powierzchnia uszczelnienia wyniosła 800 m².

Śluza Rędzin, Wrocław

Materiały Xypex zostały wykorzystane do wykonania impregnacji powierzchni ścian, posadzek i stropów w kanałach obiegowych śluzy w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja wrocławskiego węzła wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu. Technologię Xypex zastosowano na 1705 m² powierzchni.

Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Obwodowej, Kordeckiego, Garibaldiego, Popularnej, Kałuszyńskiej oraz w Aninie, Warszawa

Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF została zastosowane do uszczelnienia fundamentów w/w budynków, co pozwoliło na skrócenie harmonogramu robót w zakresie wykonawstwa hydroizolacji. Ogółem na tych obiektach wbudowano około 10000 kg Xypex-u.

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Zamiejskiej, Siedlce

Materiały Xypex do aplikacji tj. Xypex ConcentrateXypex Patch’n Plug oraz domieszka uszczelniająca Xypex Admix C -1000 NF zostały z powodzeniem wykorzystane do wykonania napraw i doszczelnienia 2-ch zbiorników WKF, w ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Siedlcach. Do uszczelnień użyto 2000 kg produktów Xypex.

Oczyszczalnia ścieków, Łomianki

Za pomocą materiałów Xypex Patch’n Plug, Xypex ConcentrateXypex Modified została wykonana naprawa i uszczelnienie zbiorników. Powierzchnia uszczelnień wyniosła 1935 m².

Stacja Uzdatniania Wody przy elektrowni Opole, Brzeg k/Opola

Materiały Xypex zostały z powodzeniem wykorzystane do wykonania zabezpieczeń przed agresją chemiczną dna i ścian zbiorników komór mokrych i suchych na obiekcie stanowiska rozładunkowego chemikaliów, zbiorników technologicznych osadu zagęszczonego i floatu, oraz komór i zbiorników podfiltrowych, zbiorników popłuczyn i filtrów. Razem wbudowano 27000 kg produktów Xypex Concentrate, Xypex Modified oraz Xypex Admix C-1000 NF.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej, Piastów

Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF oraz materiał Xypex Patch’n Plug zostały wykorzystane w remoncie i uszczelnieniu płyty fundamentowej budynku. Rozbiórka istniejącej płyty oraz wykonanie nowej z zastosowaniem, domieszki Xypex Admix C-1000 NF usunęło trwale problem zalewania garażu podziemnego wodami opadowymi i gruntowymi.

Ogółem wbudowano 600 kg Xypex Patch’n Plug do uszczelnień liniowych oraz 900 kg domieszki Xypex Admix C-1000 NF do uszczelnienia płyty fundamentowej grubości 30 cm.

Zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Ząbkach, Wołominie, Legionowie

Materiały Xypex, w tym domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF, od wielu lat są stosowane do uszczelnień fundamentów budynków wykonywanych przez inwestora W.W. Inwestment Wiśniewscy z Wołomina.

Do wykonania hydroizolacji na w/w obiektach zastosowano ogółem 17000 kg Xypex Concentrate i 44000 kg domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF.

Centrum Serwisowe Volvo, Młochów

Materiały Xypex zostały zastosowane jako izolacja przeciwwodna fundamentów i zbiorników przy rozbudowie w/w obiektu. Do hydroizolacji użyto 1250 kg Xypex ConcentrateXypex Modified.

Oczyszczalnia ścieków Czajka, Warszawa

Materiały Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane do uszczelnienia zbiornika retencyjnego oraz komór mokrych na w/w obiekcie. Za pomocą produktów Xypex uszczelniono 38600 m² powierzchni.

Siedziba MPWiK przy ul. Czerniakowskiej, Warszawa

Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF została użyta do wykonania izolacji przeciwwodnej fundamentów budynku głównego (segment A i B). Do wykonania hydroizolacji użyto 4250 kg  Xypex Admix C-1000 NF.

Gdański Business Centre przy ul. Inflanckiej, Warszawa

Materiały Xypex zostały zastosowane do uszczelnienia płyty fundamentowej na etapie A budowy kompleksu oraz do uszczelnienia zbiorników p.poż.. Ogółem wbudowano 7500 kg Xypex Concentrate, Xypex Modified oraz Xypex Patch’n Plug.

Zachodnia Business Center etap 2 przy Al. Jerozolimskich, Warszawa

Materiały Xypex zostały zastosowane do uszczelnienia zbiorników p.poż. i retencyjnych oraz separatora.

Tor kolarski, Pruszków

Materiał Xypex Concentrate został zastosowany do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji żelbetowych (płyt i ścian fundamentowych oraz rusztu). Razem wbudowano 22000 kg Xypex-u.

Komory technologiczne wodociągu praskiego, Warszawa

Materiał Xypex Concentrate zostały użyty do izolacji płyt dennych i styków płyt ze ścianami komór.

Zbiornik wodny pow. 3500 m², Białystok

Materiał Xypex Concentrate zostały użyty do uszczelnienia i wzmocnienia nadbetonu stropu zbiornika (strop z płyt kanałowych).

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl