Domieszki do betonu stosowane na węzłach betoniarskich

Domieszki do betonu można podzielić na cztery podgrupy opierając się na  najbardziej miarodajnym kryterium, jakim jest charakter ich oddziaływania  na cechy technologiczne i strukturę betonu.

Domieszki regulujące wiązanie i twardnienie betonu

Domieszki regulujące wiązanie i twardnienie betonu mają wpływ na wytrzymałościowo-twórcze procesy fizykochemiczne cementów, jako składników mieszanki betonowej,  które zachodzą  przede wszystkim w początkowym okresie ich reagowania z wodą zarobową. Do tej grupy domieszek należą środki przyśpieszające wiązanie i twardnienie,  środki przeciwmrozowe i te opóźniające wiązanie i twardnienie betonu. Wprowadzenie aktywnych dodatków do składu mieszanki betonowej zmienia warunki  hydratacji cementu a co za tym idzie oprócz  zmiany warunków wiązania  zmianie podlega dalsze twardnienie cementu. Dlatego w/w środki wywierają znaczny wpływ na wytrzymałość betonu. Znaczne przyspieszenie wiązania powoduje szybki wzrost wczesnej wytrzymałości przy spadku wytrzymałości w dalszym terminie. Domieszki opóźniające wiązanie powodują wolniejszy przyrost wytrzymałości z reguły w pierwszych 90 dniach od wylania betonu. Przy stosowaniu domieszek przyspieszających należy pamiętać, że powodują one znaczne zwiększenie skurczu betonu , co z kolei ma zasadniczy wpływ na powstawanie rys skurczowych w betonie a to przyczynia się do wodoprzepuszczalności betonu. Dodatnie działanie domieszek przeciwmrozowych polega na obniżeniu punktu zamarzania wody, ociepleniu betonu przez reakcje chemiczne oraz przyspieszeniu początku i skracaniu czasu wiązania.

Domieszki mające wpływ na strukturę betonu

Do nich zaliczają się domieszki uplastyczniające i  napowietrzające. Zastosowanie domieszek uplastyczniających zwiększa przyczepność betonu do zbrojenia, polepsza wodoszczelność i monolityczność betonu. Działanie domieszek napowietrzających polega na wprowadzeniu dodatkowych kilku procent powietrza w postaci bardzo drobnych pęcherzyków, których zadaniem jest poprawienie urabialności świeżej mieszanki betonowej i zwiększenie mrozoodporności stwardniałego betonu. Zastosowanie środków napowietrzających  powoduje zmniejszenie  ilości kapilarów (długich porów wodnych) w betonie na skutek podzielenia ich przez kuleczki powietrza na próżnie kuliste.

Domieszki blokujące pory

Domieszki blokujące pory – ich działanie jest natury fizykochemicznej i polega na zamknięciu istniejących porów odpowiednim materiałem lub też na reakcjach chemicznych zachodzących między składnikami domieszki a cementem, na skutek czego powstają substancje blokujące pory lub wytwarzające na ich powierzchni powłoczki hydrofobowe. Do grupy tych domieszek należą domieszki wodo-uszczelniające, wodo-odpychające oraz domieszki uodparniające na środowiska agresywne.

Domieszki specjalne

Można jeszcze wydzielić grupę domieszek specjalnych, do której należą na przykład domieszki barwiące, jak również te do prac cementacyjnych (dodawane do ciekłych zaczynów i zapraw cementowych) czy utwardzające mające na celu zmniejszenie ścieralności betonu.

Domieszki do betonu XYPEX ADMIX są domieszkami wodo-uszczelniającymi i zarówno domieszkami uodparniającymi beton na agresję chemiczną.  Istota ich działania polega na technologii krystalizacji XYPEX, która wykorzystuje skład chemiczny betonu do wytworzenia integralnej nierozpuszczalnej  i trwałej struktury krystalicznej w porach i kapilarach betonu, przez co beton staje się wodo-nieprzepuszczalny i odporny na agresję chemiczną. Domieszki XYPEX ADMIX są dodawane do mieszanki betonowej bezpośrednio na węźle betoniarskim w najprostszy możliwy sposób – są dostarczane w postaci woreczków samo-rozpuszczalnych z odmierzoną ilością domieszki na 1 m3 mieszanki betonowej.  Wieloletnie niezależne badania w laboratoriach na całym świecie wykazują, że produkty XYPEX ADMIX  stopniowo zmniejszają przecieki wody nawet pod znacznym ciśnieniem (do 120 m słupa wody) i trwale blokują migrację wody w strukturę betonu na maksymalną głębokość 0 – kilka milimetrów. Zapewnia to nie tylko wodoszczelność konstrukcji betonowych ale także długoterminową ochronę zbrojenia i samego betonu.

Domieszki do betonu XYPEX ADMIX – jakie mają zalety?

Domieszki do betonu XYPEX ADMIX posiadają wiele zalet:

Ponadto zastosowanie domieszek do betonu XYPEX  ADMIX upraszcza i przyspiesza procesy realizacji budowy oraz oferuje znaczną oszczędność czasu i kosztów.

W celu uzyskania szczegółowego zapoznania się z produktami prosimy o kontakt : biuro@krystal-bet.pl lub telefoniczny. Zachęcamy do współpracy węzły betoniarskie.

XYPEX ADMIX – ulotka informacyjna

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl